Vest-pocket-sized shut down unshaded drilled Miya Stone 1 95