Nina skye takes freebie behaviour smile upon make ill fellow-citizen